Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Η εμπλοκή σε προγράμματα χρηματοδοτούμενων από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους, στόχο έχει την εξασφάλιση κονδυλίων για την υλοποίηση δράσεων ή ενεργειών.Συνήθως προκύπτουν ως πρόσκληση για συνεργασία από τους Δήμους που συμμετέχουν στην εταιρεία του Κέντρου ή από φορείς που δραστηριοποιούνται στην ίδια περιοχή.

Τέτοια προγράμματα μας δίνουν τη δυνατότητα να υλοποιήσουμε καινοτόμες δράσεις, να παρέχουμε τεχνογνωσία σχετικά με την πρόληψη στους φορείς που δεν τη διαθέτουν και να εξασφαλίσουμε την ανάπτυξη ποιοτικών και σύμφωνων με τη σύγχρονη φιλοσοφία της πρόληψης δράσεων στην περιοχή μας.  Επιπλέον μας φέρνουν σε επαφή με ευρωπαϊκούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην πρόληψη, εμπλουτίζοντας τις ιδέες μας γύρω από τη θεωρία, την εφαρμογή και την αξιολόγησή προγραμμάτων.

Μέχρι τώρα έχουμε αξιοποιήσει προγράμματα του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, του ΜΕΤΕΧΩ και διακρατικά προγράμματα και μας έδωσαν τη δυνατότητα να σχεδιάσουμε εκπαιδευτικά υλικά, διαφημιστικό σποτ, ηλεκτρονικό παιχνίδι για νέους και να ανανεώσουμε τον τεχνολογικό εξοπλισμό του Κέντρου μας.