"Κάπνισμα; Όχι εμείς!"

Τ
ο εκπαιδευτικό υλικό "Κάπνισμα; Όχι εμείς!"
είναι ένα πρωτότυπο 
ολιστικό προγράμματος πρόληψης, καθώς σχεδιάστηκε να παρεμβαίνει : 
 • στους μαθητές των τελευταίων τάξεων του δημοτικού (Δ΄, Ε΄& ΣΤ΄)  
 • στη Διεύθυνση του σχολείου και το  Σύλλογο των εκπαιδευτικών με την υιοθέτηση μιας πολιτικής για ένα «σχολείο χωρίς καπνό» και 
 • στους γονείς, τους οποίους προσπαθεί να εμπλέξει στο πρόγραμμα με την οργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων και δραστηριοτήτων (ανάλογες με αυτές που δουλεύουν τα παιδιά) που οι γονείς καλούνται να κάνουν στο σπίτι.
Κύριος σκοπός του εκπαιδευτικού υλικού είναι η πρόληψη του καπνίσματος σε μαθητές Δημοτικού Σχολείου.  Οι επιμέρους στόχοι αφορούν στη(ν) :
 • παροχή έγκυρης και αξιόπιστης γνώσης σε σχέση με τις συνέπειες του καπνίσματος κυρίως τις βραχυπρόθεσμες που μπορούν να γίνουν αντιληπτές και κατανοητές από τα παιδιά,
 • αναγνώριση των αρνητικών προτύπων (οικογένεια, ΜΜΕ, παρέα) που επηρεάζουν τη στάση και τις αντιλήψεις μας για το κάπνισμα,
 • ανάπτυξη αποτελεσματικών τρόπων έκφρασης της προσωπικής γνώμης και τρόπων να λέμε όχι σε ότι δε συμφωνούμε χωρίς να βλάπτουμε τους υπόλοιπους,
 • καλλιέργεια μιας στάσης φροντίδας του εαυτού και αυτοεκτίμησης,
 • συνειδητοποίηση των ενηλίκων, για την επιρροή που ασκούν ως μοντέλα στην ανάπτυξη εξαρτητικών συμπεριφορών από μέρους των παιδιών. 
Η εφαρμογή του προγράμματος στηρίζεται στο μοντέλο κοινωνικών και προσωπικών δεξιοτήτων το οποίο στοχεύει στη διαμόρφωση συμπεριφορών που προάγουν τη ψυχικοκοινωνική υγεία. Αξιοποιεί τη βιωματική μάθηση, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να εμπλακούν ενεργά στην απόκτηση γνώσης, να ενισχύσουν την ικανότητα μάθησης, να γίνουν πιο υπεύθυνοι έτσι ώστε να διαμορφώσουν μια κοινή εμπειρία που δύναται να οδηγήσει σε δράσεις προς την κατεύθυνση κοινωνικών αλλαγών στο σχολικό περιβάλλον. 
Το ΚΑΠΝΙΣΜΑ; ΟΧΙ ΕΜΕΙΣ! αξιολογήθηκε συστηματικά κατά την πιλοτική εφαρμογή του σε 1491 μαθητές τόσο ως προ της αποτελεσματικότητα όσο και ως προς τη διαδικασία εφαρμογής. Τα συμπεράσματα από την αξιολόγηση, ανέδειξαν την αποτελεσματικότητα του και μας επέτρεψαν να βελτιώσουμε το πρόγραμμα ώστε να διαθέτουμε πλέον ένα αξιόπιστο και έγκυρο πρόγραμμα πρόληψη του καπνίσματος.   
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει :
 • 13 δίωρες συναντήσεις για μαθητές
 • 2 δίωρες ενισχυτικές συναντήσεις για μαθητές την επόμενη χρονιά
 • 2 ενημερωτικές συναντήσεις για γονείς και 6 δραστηριότητες που οι γονείς παίρνουν στο σπίτι και καλούνται να τις συμπληρώσουν.
Προϋποθέσεις εφαρμογής :  οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να αξιοποιήσουν το πρόγραμμα είναι απαραίτητο να εκπαιδευτούν στο πλαίσιο του πιστοποιημένου βιωματικού σεμιναρίου που σχεδιάστηκε για αυτό το σκοπό (16 ωρών) και να συμμετέχουν σε ομάδα εποπτείας (28 ωρών), καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος στους μαθητές.
Το πρόγραμμα είναι αποτέλεσμα συνεργασίας των Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Ν. Θεσσαλονίκης (ΕΛΠΙΔΑ, Δίκτυο ΑΛΦΑ, ΠΥΞΙΔΑ και ΣΕΙΡΙΟΣ), Ν. Ροδόπης (Ορφέας) και Ξάνθης (Έκφραση), τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ), το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΠΙΨΥ-ΕΚΤΕΠΝ), την 4η Υγειονομική Περιφέρεια και το ΑΝΘ "Θεαγένειο"

Πληροφορίες για την αξιολόγηση του προγράμματος στον παρακάτω σύνδεσμο :