Παιχνίδια και Διαδίκτυο: πρόληψη των κινδύνων χρήσης

Το πρόγραμμα "Παιχνίδια και Διαδίκτυο : πρόληψη των κινδύνων χρήσης" δημιουργήθηκε την περίοδο 2014-15 και μπορεί να εφαρμοστεί σε μαθητές Δ', Ε΄και ΣΤ΄τάξης. Στην πιλοτική του φάση εφαρμόστηκε σε από 21 εκπαιδευτικούς σε 482 μαθητές 13 σχολείων.
Κύριος σκοπός του εκπαιδευτικού υλικού είναι η πρόληψη των κινδύνων χρήσης Παιχνιδιών και Διαδικτύου. Οι επιμέρους στόχοι του αφορούν την : 
  • διερεύνηση των δυνατοτήτων και των κινδύνων της χρήσης των παιχνιδιών και του διαδικτύου 
  • ανάπτυξη κοινωνικών και προσωπικών δεξιοτήτων που θα τους προστατεύσουν από την επιβλαβή χρήση παιχνιδιών & διαδικτύου 
  • αποσαφήνιση βασικών αρχών του διαδικτύου και της χρήσης ψηφιακών παιχνιδιών.
Αποτελείται από 11 δίωρες βιωματικές υναντήσεις,η εφαρμογή των οποίων στηρίζονται στο μοντέλο κοινωνικών και προσωπικών δεξιοτήτων που στοχεύει στη διαμόρφωση συμπεριφορών που προάγουν τη ψυχικοκοινωνική υγεία. Αξιοποιεί τη βιωματική μάθηση, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να εμπλακούν ενεργά στην απόκτηση γνώσης, να ενισχύσουν την ικανότητα μάθησης, να γίνουν πιο υπεύθυνοι έτσι ώστε να διαμορφώσουν μια κοινή εμπειρία που δύναται να οδηγήσει σε δράσεις προς την κατεύθυνση κοινωνικών αλλαγών στο σχολικό περιβάλλον.
Η εφαρμογή του σε μαθητές προϋποθέτει την εκπαίδευση του συντονιστή-δασκάλου στο υλικό (15 ώρες) και την εποπτεία από στελέχη της ΕΛΠΙΔΑΣ σε όλη τη διάρκεια της εφαρμογής του (20 ώρες).
Εμπειρίες από την εφαρμογή του προγράμματος